Všeobecné obchodní podmínky

Podnikatele
Hatony Michal
se sídlem v Brně, Gallašova 2, 639 00
identifikační číslo: 04682947

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") podnikatele Michala Hatonyho se sídlem v Brně, Gallašova 2, 639 00 identifikační číslo: 04682947 (dále jen "poskytovatelem") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen "smlouva") uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen "klientem") .

 • Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace klienta provedené na webové stránce může klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může klient provádět objednávání služeb (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může klient provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní rezervačního systému (dále také jen "e-shop".)
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy klient poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

3. REZERVAČNÍ SYSTÉM - "E-SHOP"

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek.
 • Pro objednání služby vyplní klient objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaných službách (objednávané služby "vloží" klient do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady ceny za objednané služby
 • Před zasláním objednávky poskytovateli je klientu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky klient vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle klient poskytovateli kliknutím na tlačítko "závazně objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.
 • Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednaných služeb, výše ceny služeb) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno klientu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klientu.
 • Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času. Proto uhrazenou kupní cenu za vstupy, kredity, permanentní vstupy, kurzy a cvičební akce nelze vrátit. Jedinou výjimkou je nová registrace s prvním dobitím kreditu bez objednání služeb, v tomto případě má klient právo na vrácení kreditu.
 • Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služeb může klient uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně (Místo se může lišit dle lokality zvolené pro trénink), bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2500927936 / 2010, vedený u FIO banky, a. s.. (dále jen "účet poskytovatele"), bezhotovostně platební kartou

4.2. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem klientu nelze vzájemně kombinovat.

4.3. Ceny skupinových lekcí a osobních tréninků

Ceny vstupného a poskytovaných služeb se řídí aktuálním ceníkem dostupným na internetových stránkách: 
Pro osobní tréninky: upohybu.cz nebo trxbrno.com
Pro skupinové lekce: upohybu.cz nebo trxbrno.com, nebo v rezervačním systému

4.3.1. VSTUPNÉ skupinových lekcí a osobních tréninků:

1. jednorázová lekce
Klient zaplatí dopředu elektronicky, nebo hotově při vstupu 1 lekci dle platného ceníku.

2. kreditní permanentka

Při koupi kreditní permanentky je minimální vklad viz ceník. Získává tím právo čerpat zvýhodnění z tohoto plynoucí. Platnost předplacených permanentek je vždy 3měsíce od obdržení permanentky od poskytovatele služby

4. zaměstnanecké karty (např. MultiSport, ActivePass apod.)

Pokud je klient držitel platné zaměstnanecké karty, se kterou má poskytovatel platnou smlouvu o poskytování služeb, prokáže se při vstupu na recepci touto zaměstnaneckou kartou a průkazem totožnosti. Vstup pomocí zaměstnanecké karty si provozovatel načte do příslušné aplikace v PC dle dohody a poté bude držiteli zaměstnanecké karty umožněn vstup na skupinovou lekci. Pro objednávání skupinových lekcí platí stejná pravidla rezervací jako pro klienty s platnou kreditní permanentkou.

4.3.3. VSTUPNÉ NA OSOBNÍ TRÉNINK

Klient platí na recepci pouze vstupné do posilovny, platba za osobní trénink probíhá přímo u osobního trenéra Michal Hatony a po domluvě s ním. 
Kontakty: Michal Hatony, telefon: 733 164 816
web: upohybu.cz
email: info@upohybu.cz

4.3.7. PODMÍNKY REZERVACE NA SKUPINOVÉ LEKCE

Rezervace na skupinové lekce je možná 3 způsoby: osobně, telefonicky na tel. čísle +420 733 164 816 (pouze v provozní době) nebo pomocí on-line rezervace.

Registraci do online rezervace stejně jako vložení kreditu lze provést přímo na recepci nebo vzdáleně přes rezervační systém. Pro dokončení rezervace je potřeba uhradit předem cenu lekce dle platebních podmínek (viz odst. 4.1 a 4.3)

Pro držitele platných zaměstnaneckých karet (MultiSport, ActivePass apod.) platí stejná pravidla. Rezervaci držitelé zaměstnaneckých karet provádějí standardním způsobem, po příchodu na recepci je poskytovatel povinen přijmout zaměstnaneckou kartu a rozdíl ceny klientovy osobně předat, nebo připsat na jeho účet.

Platnost rezervace končí 5 minut před začátkem lekce, poté si provozovatel vyhrazuje právo pustit na lekci klienta, který přišel bez rezervace.

4.3.8. STORNO PODMÍNKY PRO REZERVACE NA SKUPINOVÉ LEKCE

V případě, že klient nemůže na objednanou lekci přijít, je nutné nejpozději 8 hodin před začátkem objednané lekce objednávku online, telefonicky nebo osobně zrušit. Pokud to klient neučiní, bude naúčtován storno poplatek ve výši ceny objednané lekce.

Pokud se klient odhlašuje telefonicky nebo osobně, je to možné pouze v provozních hodinách.

4.3.9. NÁHRADNICKÉ REZERVACE NA SKUPINOVÉ LEKCE

Pokud je lekce obsazena, je možné si rezervovat místo jako náhradník. Pokud se místo na lekci uvolní a náhradnická rezervace se změní na běžnou rezervaci, je to závazné a platí storno podmínky viz 4.3.8. Storno podmínky pro rezervace na skupinové lekce.

Klient si u náhradnické rezervace může zvolit, kdy nejpozději před začátkem lekce je možné změnit jeho náhradnickou rezervaci na běžnou rezervaci. Dále si může zvolit, jestli chce informaci o změně dostat na email nebo pomocí SMS.

4.3.10. DALŠÍ INFORMACE

Skupinové lekce se konají pouze při účasti minimálně 3 osob přihlášených dopředu. Pokud je přihlášených méně, provozovatel si vyhrazuje právo lekci zrušit. O zrušení lekce budou již přihlášení účastníci informováni telefonicky nebo pomocí SMS.
Vstupné na skupinové lekce nezahrnuje vstupné do posilovny, je nutné uhradit příplatek za posilovnu dle platného ceníku.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří Zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na https://www.upohybu.cz/osobni-udaje/, nebo pod tlačítkem níže