ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podnikatel Hatony Michal se sídlem v Brně, Gallašova 2, 639 00 identifikační číslo: 04682947, jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.upohybu.cz, nebo stránek www.trxbrno.com informuji o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@upohybu.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud se se mnou rozhodnete uzavřít smlouvu, budu od Vás požadovat vyplnění určitých údajů o sobě (nebo Vaší společnosti). Těmito údaji mohou být zejména:

 • a) Vaše jméno a příjmení (popř. obchodní firma)
 • b) adresa (nebo sídlo společnosti),
 • c) datum narození (popř. IČ),
 • d) telefonní číslo
 • e) e-mailová adresa

Upozorňuji Vás, že na mých webových stránkách využívám tzv. cookies. Soubory Cookie využívám k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Využívám je pouze pro interní účely.

Účel zpracování

Údaje, které mi poskytujete, používám k řádnému plnění našich smluvních povinností v souvislosti s poskytování služeb (tj. objednávky služeb v informačním systému, rezervace lekcí či tréninků, informace o změně či zrušení lekce, poskytování poradenství v oblasti fitness, apod.). Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

V případě Vašeho souhlasu, mohu Vaše jméno, příjmení, datum narození a e-mailovou adresu využít k tomu, abych Vám zasílal obchodní sdělení, tj. abych Vás informoval o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuji a které by Vás, podle mého názoru, mohly zajímat.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy je nezbytné k řádnému sjednání smluvního vztahu. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@upohybu.cz.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budu jako správce zpracovávat poskytovatel služeb (Michal Hatony). Vaše osobní údaje mohu za výše uvedenými účely předat mým subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány zpracovatelům, kteří poskytují naší společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, externí účetní společnosti či advokátní kanceláři.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat své služby či plnit vzájemnou smlouvu a následně po dobu maximálně 6 let od ukončení smluvního vztahu (pokud zákon nestanoví jinak např. plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • a) právo na přístup k osobním údajům;
 • b) právo na opravu;
 • c) právo na výmaz ("právo být zapomenut");
 • d) právo na omezení zpracování údajů;
 • e) právo vznést námitku proti zpracování; a
 • f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@upohybu.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ad a) Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o moje potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak mohu požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Ad b) Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Ad c) Právo na výmaz znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Ad d) Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Ad e) Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 27.8.2019.